krejci martina3V sobotu se v Mostě uzavře letošní dostihová sezóna. O její zhodnocení jsme požádali generálního sekretáře Jockey Clubu ČR Ing. Martinu Krejčí, s níž jsme si povídali nejen o uplynulé sezóně, ale také o spolupráci s francouzskou sázkovou společností PMU či výhledech do sezóny příští, konferenci International Federation of Horseracong Authorities (IFHA) v Paříži či problému nedostatku pracovních i profesionálních jezdců u nás.


Zúčastnila jste se za JC konference IFHA v Paříži. Na stránkách JC je pro zájemce obsáhlá zpráva, co ale bylo z jednání konference nejdůležitější pro nás?

V prvé řadě bych chtěla zdůraznit, že je pro mě osobně velikou ctí účastnit se jako zástupce Jockey Clubu ČR těchto zahraničních jednání. Spolupráce se zahraničními dostihovými autoritami je z hlediska mých priorit v popředí. V zásadě jsou dvě věci ze zahraničních konferencí, které bych chtěla vyzdvihnout: za prvé je to získávání kontaktů a jejich další rozvíjení, za druhé možnost být tzv. „u zdroje informací“, protože existuje spousta věcí, které můžeme implementovat do našeho dostihového provozu, a není to vždy jen o penězích.
Co konkrétně se nás z programu letošní mezinárodní konference bezprostředně týkalo, byly a jsou především příspěvky o testaci zakázaných látek. České republice se daří v této zásadní problematice držet krok s ostatními zahraničními autoritami. Vynikající práci odvádí Komise pro antidopingovou kontrolu koní a samy za sebe hovoří i stoprocentně zvýšené počty odběru vzorků testované na zakázané látky v posledních dvou letech (viz. Zpráva o činnosti za rok 2016). Při jednání s ostatními dostihovými autoritami (samozřejmě vyjma Anglie, Irska, Francie a Německa) se ukázalo, že ne všechny členské země již do praxe implementovaly článek 6E Out of Competition Testing Mezinárodní dohody, zatímco v České republice už trenéři sami na vlastní kůži pocítili, že se koně náhodně testují i v tréninkových střediscích během roku. Souhrnně řečeno, toto je jedna z věcí, která v Česku pokračuje stále dopředu.
Zaujal mne i příspěvek s vizí do budoucna věnovaný péči o dostihové koně po skončení jejich kariéry. Velmi cenná jsou také statistická data, která získáváme od zahraničních autorit. Vedeme si statistické přehledy a dá se říct, že je máme kompletní ze všech zemí.
Ptal jste se sice na poznatky z Mezinárodní konference IFHA, ale já bych ještě ráda zdůraznila pro nás z praktického hlediska důležitější organizaci a tou je Evropská a středomořská dostihová federace, mezi jejíž členské státy patří i Jockey Club ČR. Navíc jsem byla v květnu 2017 zvolena do Výkonného výboru této organizace. EMHF řeší záležitosti, které se nás bezprostředně týkají, např. otázky harmonizace pravidel s ostatními zeměmi, zde lze zmínit nově vytvořené modelové pravidlo pro rozhodování o protestech, které, jak bylo zmíněno i v příspěvku věnovaném konferenci IFHA zveřejněném na stránkách JC ČR, bylo následně promítnuto i do Mezinárodní dohody a mnoho dalších. Podstatný pro nás je také systém organizace seminářů pod patronátem EMHF, kterých se pravidelně zúčastňujeme a sbíráme zkušenosti. V dohledné době se máme sejít 1. prosince v Düsseldorfu, kde bude probíhat pracovní schůzka právě na téma harmonizace pravidel.

Dostihová sezóna v neděli končí a přichází čas hodnocení. Jak jste ji viděla Vy z pozice generálního sekretáře JC?

Rozhodně byla pro mě sezóna 2017 lepší než sezóna 2016 z důvodu zlepšení spolupráce s pořadateli. Letošní rok se myslím opravdu vedl v mnohem přátelštějším duchu a smlouvy o zajištění dostihového provozu jsou podepsané na období 2017 – 2019. Samozřejmě spolupráce s pořadateli je jen jeden díl dostihové skládačky, který musí fungovat.
Co se týká schválených odborných záležitostí, byla to zatím nejproduktivnější sezóna: jsou nově upravené Stanovy Jockey Clubu, schválen Šlechtitelský program a Řád plemenné knihy, byla schválená rozsáhlá novelizace Dostihového řádu, byl vytvořen projekt supervize. Jeden z nejzásadnějších momentů této sezóny podle mého názoru byla realizace spolupráce s France Galop, resp. sázkovou společností PMU.
V otázce pozice Jockey Clubu ČR a reprezentace českého turfu v zahraničí také nelze letošní sezónu hodnotit jinak než pozitivně. Historicky nejvyšší získaná suma peněz ze zahraničních startů překonala letos magických 60 Mio Kč. Za to patří velké díky trenérům a majitelům, kteří kupují konkurenčně schopné koně. Z hlediska jednání se zahraničními dostihovými autoritami jsme si vydobyli pozici, ve které máme možnost ovlivnit jednání s praktickým dopadem pro náš provoz.

Vyzdvihujete začátek spolupráce s PMU. Existují již plány či představy, jak bude tato spolupráce probíhat v příští sezóně?

Začátek spolupráce s PMU byl velmi náročný. Začínali jsme s nimi spolupracovat zhruba od prosince loňského roku a dá se říci, že se jednalo o každodenní přípravu až do prvního dne 9. 6. 2017, který se konal v Praze – Velké Chuchli a kdy jsme si mohli poprvé oddechnout. Teď už se mohu přiznat, že jsme měli opravdu velký strach, aby vše dobře dopadlo, a jsme rádi, že se to podařilo.
Při jednání o spolupráci na rok 2018 koncem srpna pan Henri Pouret z France Galop konstatoval spokojenost s přípravou dostihových dnů PMU v letošním roce. Kromě jiných věcí, vyzdvihl zejména dodržování časového harmonogramu, tj. přesnost startů, které mnohdy působí problémy. Také vyjádřil spokojenost s velmi početnými startovními poli, neboť při počtu 14 koní se zaktivizují všechny druhy sázek PMU. Za jedinou „vadu na kráse“ označil z francouzského úhlu pohledu nízké dotace v dostizích, což je podle jeho názoru řešitelné formou bonusů podobně jako při letošním dostihovém dnu PMU v Mostě.
Ve vztahu k příští sezóně vedle určitých finančních problémů na francouzské straně uvedl jako limitující faktor velký tlak Francouzské klusácké asociace na zvýšení počtu klusáckých dostihů PMU na úkor zahraničních cvalových dostihů. Z těchto důvodů příprava kalendáře PMU dostihů pro rok 2018 finišuje až v těchto dnech. Jockey Club má i nadále zájem pořádat u nás dostihy PMU, pozici České republiky v tomto ohledu však oslabuje skutečnost, že u nás stále nejsou stále přijímány sázky PMU, protože státy spolupracující s PMU v režimu tzv. „common poolu“ jsou při zařazování do tohoto kalendáře preferovány. Ve světle těchto informací bychom byli rádi, kdyby se v příštím roce podařilo zachovat spolupráci alespoň v takovém rozsahu jako letos.

Vedle financí je asi nejpalčivějším problémem našeho, ale nejen našeho turfu personální zajištění - a to nejen jezdců do dostihů, především překážkových, ale stále více i stájového personálu. Jockey Club před lety, jestli si dobře pamatuji, vytvořil personální agenturu s cílem usnadnit cestu do našeho turfu lidem, jako byl třeba Bayurzhan Murzabayev, tedy jezdcům z post sovětských republik. Ani nevím, jak skončila a jestli přinesla nějaké výsledky, ale zajímal by mne její osud či případné jiné cesty, jak řešit současný problém s jezdci a stájovým personálem.

Musím se přiznat, že jsem o žádné personální agentuře nikdy neslyšela. Je pravdou, že nedostatek jezdců, zvláště překážkových mě velmi trápí a do budoucna to bude velký problém. V horizontu několika let počítáme s větším nárůstem angažmá zahraničních jezdců pro české dostihy, ale to samozřejmě není řešení. Téměř nikdo nový nepřichází, jedná se o velmi malé číslo – za rok se vyučí dva nebo tři talentovaní žáci jezdící rovinové dostihy a stejná nebo možná ještě horší situace je v překážkových dostizích. Obávám se, že bez upgradu struktury teoretického a praktického vyučování budoucích jezdců a vůbec prvního náboru žáků začínajícího na základních školách se neobejdeme. Také bychom měli zintenzivnit spolupráci mezi Střední školou dostihového sportu a jezdectví, Střední školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem a Jockey Clubem ČR v rámci přípravy rozšíření a zkvalitnění žákovské základny. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na vypisování vyššího počtu žákovských dostihů. Ve všech sportech je vždy nutné podporovat mládež, protože to je základ personálního pilíře celého odvětví a z toho musíme vycházet.
Jockey Club ČR svoji pozornost v posledních letech více soustředil na pořadatele, předsedy a členy dostihových komisí a rozhodčí v dostihovém sportu. V rámci vyváženosti proto nyní začínáme připravovat programy, které jsou zaměřovány na péči o trenérskou a jezdeckou základnu. Konkrétnější budu moci být v následujících měsících.

Letos se do českých dostihů vrátily majitelské prémie. Budou i příští rok, a pokud ano, v jaké podobě a výši?

Na jednání Rady JC ČR dne 9. září 2016, resp. 3. března 2017 bylo rozhodnuto o pravidlech vzniku nároku na vyplácení majitelských prémií pro 2leté a 3leté koně v rovinových dostizích a jejich výši pro sezónu 2017 takto:
2letí koně: I. kategorie a vyšší 40 000 Kč, II. kategorie 25 000 Kč (dělení 50 % - 30 % - 20 %).
3letí koně v rovinových dostizích: I. kategorie a vyšší 40 000 Kč, II. kategorie 25 000 Kč, III. kategorie 20 000 Kč (dělení 50 % - 30 % - 20 %).
Stejná pravidla budou podle rozhodnutí Rady JC ČR z 6. září 2017 platit i pro nadcházející sezónu.

Na závěr bych se rád zeptal na příští sezónu. Už znáte nějaké konkrétnější obrysy, jak by měla vypadat? V posledních dvou sezónách byl počet dostihových dnů menší než v letech předešlých, čeká nás obrat k lepšímu nebo pokračování trendu?

26. října na Jockey Clubu ČR proběhlo jednání s pořadateli na téma příprava sezóny 2018 a musím říct, že při jednání panovala velmi přátelská atmosféra. Konečná verze termínové listiny na příští sezónu se bude schvalovat na Radě JC ČR koncem prosince. Samozřejmě, že nemohu předjímat, protože zatím se na její podobě stále pracuje, ale co se týká počtu dostihových dnů, dá se říci, že to bude více méně podobné. Pravděpodobně vyšší počet dostihových dnů budou chystat ve Slušovicích. Při porovnání statistických údajů v časové ose s počtem registrovaných a startujících koní, s průměrným počtem koní v dostihu a v kontextu s ostatními zeměmi není třeba dramaticky navyšovat počet dostihových dnů. Česká republika je na tom opravdu dobře s počtem cca 55 - 60 dostihových dnů za sezónu. Přejme si, abychom tato čísla dokázali stabilně držet i v další letech. (miv)
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking