chuchle2Pořadatel dostihů v Conseq  Parku ve Velké Chuchli, společnost TMM s.r.o., odvolala svého zástupce z Rady Jockey Clubu České republiky, o čemž nám zaslala níže uvedené prohlášení, adresované prezidentovi JCČR JUDr.Ing. Jiřímu Charvátovi.

Jockey Club České republiky
Rada JC ČR
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

K rukám JUDr. Ing. Jiřího Charváta, prezidenta

V Praze 5. dubna 2016


Věc: Pozastavení účasti v Radě JC ČR


Vážený pane prezidente,

oznamujeme Vám, že v souladu s čl. IV., bod 19., stanov Jockey Clubu České republiky (dále jen „JC ČR“) společnost TMM s.r.o. odvolává svého zástupce v Radě JC ČR, pana Ing. Františka Hrubého. Změna je platná ode dne doručení tohoto oznámení do JC ČR. Současně oznamujeme, že až do uspokojivého vyřešení našich níže uváděných připomínek k nedostatkům ve fungování JC ČR nehodláme využívat svého práva ve smyslu čl. III., bod 15., stanov JC ČR podílet se na činnosti prostřednictvím svého zástupce delegovaného do Rady JCČR.

K fungování JC ČR vznášíme následující připomínky, které jsou podle našeho přesvědčení zásadní:

1) Při přípravě dostihové sezóny 2016 JC ČR nerespektoval své stanovy a vlastní interní předpisy, když postupem nesouladným s ustanoveními Dostihového řádu vynucoval na pořadatelích dostihů snížení poplatků za zápisné a startovné pod hranici určenou § 241 Dostihového řádu. Tímto postupem, který neměl oporu v Dostihovém řádu, potažmo ve stanovách JC ČR, porušil § 212 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož je JCČR, jakožto korporace, povinen šetřit členská práva a oprávněné zájmy svého člena a nesmí jej bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat.

2) JC ČR přes naše upozornění neustavil Kontrolní komisi, což je v přímém rozporu se stanovami JC ČR (čl. IV., bod 34.). Z důvodu neustavení Kontrolní komise není vykonávána stanovami a § 263 občanského zákoníku zakotvená kontrola nad činností JC ČR, včetně dodržování právních předpisů, stanov, předpisů vydaných JC ČR a hospodaření. Není k dispozici zpráva revizní komise o hospodaření za rok 2014 a 2015.

3) Složení prezidia JC ČR neodpovídá stanovám JC ČR (čl. IV., bod 26.), neboť nebyl Radou JC ČR zvolen zástupce pořadatelů v prezidiu. Také v této věci se neumíme domoci nápravy.

4) Prezidium neplní svoji funkci podle příslušných ustanovení stanov JC ČR (čl. IV., body 27. a 28.).

5) Rada JC ČR, jako nejvyšší orgán JC ČR oprávněný rozhodovat o všech zásadních věcech JC ČR (čl. IV., body 18. a 21. stanov JC ČR), nedostává průběžně relevantní ekonomické informace v obvyklé formě účetních výkazů, na případné dotazy není reagováno a ani nejsou zařazovány na program jednání Rady JC ČR, což je v rozporu s uvedeným postavením Rady JC ČR v organizaci JC ČR.

6) Na program jednání Rady JC ČR nejsou zařazovány materiály předkládané pořadateli, což přináší stejné závěry pro postavení Rady JC ČR, jako jsou uvedeny v předchozím bodě.

7) Předsedající jednání Rady JC ČR oproti běžné praxi a v rozporu s § 157 odst. 1 občanského zákoníku odmítá uvést v Záznamu z jednání Rady JC ČR odchylný názor k přijatému rozhodnutí, ačkoliv byl o to členem, který hlasoval proti tomuto rozhodnutí, požádán.

Vyzýváme JC ČR, aby přistoupil k nápravě výše uvedených nedostatků ve svém fungování. Žádáme rovněž o bezodkladné seznámení členů Rady JCČR s obsahem tohoto dopisu.

Za TMM s.r.o.

Ing. Jan Vedral
jednatel společnosti

S vědomím odvolávaného zástupce v Radě JC ČR:
Ing. František Hrubý
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking